ما که هستیم

ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطرۀ حکومت دینی  داریم. حکومتی که جز ویرانی، سرکوب و کشتار، ترور و صدور آن، دشمنی با جهان آزاد و ماجراجویی در منطقه، دستاوردی برای ایران و مردم نداشته است.

ما چه می‌خواهیم:

۱.–ما خواهان گذر مسالمت‌آمیز از رژیم جمهوری اسلامی به نظام کشورداری سکولار بر پایۀ دموکراسی پارلمانی هستیم.

۲.  ما خواهان تدوین قانون اساسی آیندۀ کشور در مجلس موسسانی برآمده از انتخاباتی آزاد با نظارت مجامع بین‌المللی و مبتنی بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منضمات آن هستیم.

ما چه می‌کنیم.

۱. گسترش نظرات مدافع همبستگی و هماهنگی نیروهایی که هدفشان گذر از ج.ا. و برقراری حکومتی سکولار و دموکرات در ایران است.

۲.  تلاش در ایجاد فضایی سالم برای همکاری شبکه‌های درون و برونمرزی. 

۳.- حمایت همه جانبه از شخصیت‌ها، نهادهای مدنی، محافل و گروه‌های سیاسی داخل کشور که همسو با اهداف ما کار و فعالیت می‌کنند. از جمله ترویج نظرات، تبلیغ بیانیه‌ها و پخش اخبار فعالیت‌های آنان. 

۴. پشتیبانی از گروه‌ها و احزاب سیاسی خارج از کشور که در جهت خواسته‌های یادشده فعالیت می‌کنند و همکاری و هماهنگی با آنها.                                                                        

۵. حمایت از کار و تلاش شخصیت‌ها، محافل و احزاب باورمند به کشورداری سکولار و دموکرات، که در پی ایجاد یک کانون رهبری واحد در خارج برای شرکت مؤثر در مبارزات داخل کشور می‌کوشند. تشکیل یک جبهۀ فراگیر در روند تدارک گذر از جمهوری اسلامی  از فعالین خارج و مبارزین داخل کشور بی هیچ تردیدی مورد استقبال و پشتیبانی ما خواهد بود.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial