محمد نوریزاد را دریابیم.

محمد نوریزاد اکنون بیش از دوماه است که در اعتراض به رژیم فساد وکشتار وشرایطی که به خاطر این اعتراض در زندان به وی تحمیل شده دست به اعتصاب غذا زده و در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی را دریابیم وبه هر وسیله ممکن در نجات جان اش بکوشیم. ما عده ای از ایرانیان مقیم حارج از کشور که ار مدافعین وحامیان بیانیه گروههای ۱۴ نفره بوده و هستیم، به شدت نگران سلامتی جان محمد نوری زاد هستیم و همصدا با بسیاری از هنرمندان وفعالین سیاسی و میهن دوستان کشور خاضعانه از وی در خواست شکستن اعصاب غذایش را داریم. محمد نوری زاد باید زنده بماند و در کنار بقیه یاران و دوستدارانش شاهد زوال استبداد و طلوع خورشید آزادی در پهنای وسیع فلات ایران زمین باشد.

شبکه ایرانیان برون مرزی (شهاب)

محمد نوریزاد را دریابیم

RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial