وضعیت دشوارلحظه و آینده ای نامعلوم

اصغر جیلو:

 

۴۰ سال است که جمهوری اسلامی پیگیرترین وجدیترین مبارزه با آمریکا وبرخی متحدین منطقه ای آن را در یک جنگ عمدتا نیابتی پیش برده و آن را به سطحی تحمل ناپذیربرعلیه بزرگترین ابر قدرت جهان، تا آستانه یک ماجراجویی خطرناک کاملا متفاوت با دوره های پیشین رسانده است.
کشتن قاسم سلیمانی توسط آمریکا درعراق بطور موقت باعث به سایه رفتن رویدادهای تلخ آبان ماه شد وفرصتی را برای فرار مسئولین کشتار مردم که قاسم سلیمانی نیز در صف آنان بود، از پاسخگویی به افکار عمومی فراهم ساخت. چنین حادثه ای همچنین برسرنوشت هزاران زندانی وبازداشتی تاثیرات معینی که ابعادش غیر قابل پیش بینی است برجای گذاشته است. جناحهای مختلف حکومتی نیزدر سایه این فرصت، کوشیدند صف خود را در مقابل دشمنان داخلی وخارجی جمهوری اسلامی به هم نزدیک کنند. اما همه تلاشهای آنان در چند روز اخیر با آشکار شدن اقدام فاجعه بار و جنایتکارانه سپاه در سرنگون کردن بوئینگ اکرایینی دود شد وبه هوا رفت و دنیا باردبگر با چهره واقعی وهولناک جمهوری اسلامی روبرو گردید. خصوصا در دوروز گذشته با سرازیر شدن دانشجویان ومردم صلح دوست وخسته از جنگ افروزیها وفساد و کشتار جمهوری اسلامی به خیابانها، معلوم شد که حمایتهای میلیونی ادعایی مردم از حکومتیان در جریان کارناوال مرده گردانی جلاد خاورمیانه تا چه حد مهندسی شده و توخالی بوده است.
ترامپ، نه به خاطردهها میلیون مردمی که قربانی سیاستهای ضد انسانی وجنایتکارانه جمهوری اسلامی در داخل ایران و منطقه خاورمیانه شده اند، بلکه به خاطر منافع آمریکا و متحدان خود در منطقه دست به مجازات جمهوری اسلامی، اصلی ترین عامل بی ثباتی در این منطقه زد و طراح ومجری سیاستهای آن را در خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان از میان برداشت. چنین حادثه ای شاید میتوانست فرصتی هم در اختیار اپوزیسیون خواهان گذاراز جمهوری اسلامی برای به عقب نشاندن آن قرار دهد، اگراین اپوزیسیون از اتحاد وهمبستگی ضرور قبلی در میان خود بر خوردار می بود.
آین نه آمریکا و متحدان آن، بلکه نظام جمهوری اسلامی است که مسئولیت اداره کشوری به نام ایران را در طول ۴۰ سال گذشته عهده دار بوده ودر قمار ایجاد یک امپراطوری اسلامی شیعی در منطقه تمامی امکانات وذخایر درونی کشور را به کار گرفته وبر مبنای این سودای ویرانگر دوستان و د شمنان خود در منطقه و جهان برگزیده است.
بر همین اساس، هر نوع ادعایی که “استعمار، امپریالیسم و متحدین منطقه ای آن”، ” نظام سلطه جهانی” ، “سرمایه داری جهانی” ویا نیروهای موهومی چون”نئولیبرالیسم” را عامل اصلی وضع کنونی دانسته و یا در بهترین حالت نقش آنها را با جمهوری اسلامی یکسان معرفی کند، بر علیه تمرکز مبارزه با جمهوری اسلامی است.
برای میهن دوستان ایرانی، دولت آمریکا صرفنظراز اینکه کدام حزب ورییس جمهور در راس آن باشد، نباید دشمن کشور ایران وایرانیان تلقی شوند. دشمان جمهوری اسلامی الزاما دشمنان ما نیستند. اما جمهوری اسلامی با تمام نیرو در طول این ۴۰ سال گذشته کوشیده است آنها را به دشمنی با ایران وایرانی برانگیزد ، و دشمنان خود را دشمنان ایران معرفی کند.
باتاسف باید گفت بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران تقریبا درتمامی شاخه های آن به دلیل دارا بودن برخی اشتراکات فکری وسیاسی با جمهوری اسلامی درنگاه به جهان کنونی و دنیای آزاد، ویا به دلیل همپیوندی فرهنگی با آن و فرصت طلبیهای سیاسی خود، در تلاش پیش گفته شریک وسهیم و مسئول بوده است وسیاست دشمن پنداری و دشمن تراشی جمهوری اسلامی را به ادبیات وزبان خاص خود تطبیق داده  و به جامعه سیاسی ایران و مردم کشورحقنه کرده است.
دشمنان جمهوری اسلامی میتوانند به دوستان، و شرکای یک ایران دموکراتیک وسکولار با سیاست خارجی غیر تهاجمی وصلح دوستانه ومقید به نرمهای پذیرفه شده مناسبات بینالمللی تبدیل شوند. اما تا زمانیکه جمهوری اسلامی بر کشور ما حکومت میکند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. تداوم حیات این حکومت اکنون به بزرگترین خطر برای ادامه موجودیت کشور ما بدل شده است واگر جنگی با آمریکا در گیرد، هیچ معلوم نیست که در پایان کارچه نوع کشوری برای ساکنانش باقی خواهد ماند.
و بالاخره اینکه گویا منافع و امنیت ملی و منطقه ای کشورما با منافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تطابق و دریک جهت قرار دارند، رویه دیگر گفتمانی است که برخی متحدین منطقه ای آمریکا وغرب خصوصا اسراییل رادشمن ایران وایرانی معرفی میکند. تا زمانیکه جامعه سیاسی ایرانی وتاثیر گذاران آن سیاست آمریکا ستیزی را طرد نکنند و به بر قراری رابطه دوستی بر مبنای منافع مشترک با آن و متحدین منطقه ایش مقید و متعهد نشوند، جز آینده ای بازهم هولناکتر در انتظار ایران وساکنانش نخواهد بود.

اصغرجیلو ۱۳/۱/۲۰۲۰

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial